In-house Training

เราเป็นศูนย์รวมบริการความรู้สำหรับองค์กรในหลากหลายหัวข้อ องค์กรสามารถเลือกหัวข้อที่เรามีอยู่แล้ว และ/หรือหัวข้ออื่นๆ ที่องค์กรให้ความสนใจให้เราออกแบบการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

และเพื่อให้ตรงกับความต้องการขององค์กร เรามีระบบการเรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Live Class) และออฟไลน์ (On-site Class) จากผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและทีมงานที่มีศักยภาพ ดังต่อไปนี้
Write your awesome label here.

สนใจรายละเอียด

เพิ่มทักษะอนาคตให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและ Sales Support

 • Presentation
 • Professional Image
 • Consultative Selling Communication
 • Business Manners 

Product Development
การออกแบบผลิตภัณฑ์

 • Finding Your Purpose
 • Entrepreneurial Mindset 
 • Developing Your Big Idea  
 • Understand & Define
 • Ideation
 • Deciding Which Idea to Focus  
 • Business AMA
 • Validate - User Testing Selling IT  
 • Prototyping Digital Product  
 • Prototyping Physical Product  
 • Pitch Workshop 

Wealth Management
การบริหารจัดการการเงิน

 • วางแผนการเงินส่วนบุคคล
 • หลักการ
 •  งบการเงิน และงบกระแสการเงิน
 •  วางแผนเกษียณ
 • เริ่มต้นลงทุน
 • การวางแผนการลงทุน
 • หุ้น ตราสารหนี้ และ ETF
 • กองทุนรวม และ REITS
 • การจัดพอร์ตการลงทุน
 • ภาษียุคใหม่
 • Design Your Money and Wealth Plan
 • All About Investment
 • Transform Your Investment  
 • Exotic Investment 

Leadership
ผู้นำยุคดิจิทัล

 • Emotional Intelligence at Work
 • Leadership the Team as Coach
 • Entrepreneurial Mindset Leadership

Fintech
การเงินยุคดิจิทัล

 • DeFi and Digital Assets

Martech
การตลาดยุคดิจิทัล

 • Digitizing Your Brand
 • Strategic Marketing Planning

รูปแบบการเรียน

Write your awesome label here.

Live Class

เรียนสดเป็นกลุ่มผ่านโปรแกรม
Write your awesome label here.

On-site Class

เรียนกับผู้สอนในสถานที่จริง

สนใจรายละเอียด

Created with